Skip to Main Content
Mobile Menu
Zhangxian "Dan" Deng, Ph.D.
Assistant Professor
Mechanical & Biomedical Engineering
zhangxiandeng@boisestate.edu
Phone: 208-426-4187 | Fax: | Office: RUCH 208
Zhangxian "Dan" Deng